Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.