Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6172 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59 ngày 1/7/2019 của Chính phủ về một số biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng và Quy định 455 ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban ngành, địa phương xác định việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: Thực hiện nguyên tắc hoán đổi, không làm tăng hoặc vượt biên chế được giao và cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trước ngày 20/9, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ từ năm 2022 đến nay. Đồng thời tiếp tục rà soát, lập danh sách các vị trí thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định nhưng chưa chuyển đổi và các vị trí đề xuất chuyển đổi đến cơ quan, đơn vị, địa phương khác.

Theo Quy định 455 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều kiện chuyển đổi vị trí công tác là cán bộ, công chức, viên chức đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết.

Đối tượng thuộc diện chuyển đổi là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vị trí thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và những trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo quy định tại Nghị định 59.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...