Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2023

Sáng ngày 28/8, Ban CHQS HĐND & UBND huyện Tiên Phước khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2023 cho lực lượng tự vệ của các cơ quan trên địa bàn huyện.