Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu Quả nghị quyết 23 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện

Việc hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam; đây là chủ trương lớn, nhằm tập trung ưu tiên bố trí, sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; ổn định chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội khu vực miền núi. 

Huyện Tiên Phước, trong thời gian qua công tác bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư được các ngành và địa phương tích cực triển khai, nhân dân đồng tình ủng hộ, trong đó, đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện; các hộ thuộc diện di dời theo quy định đã được tổ chức rà soát lập danh sách đầy đủ; trình phê duyệt để tổ chức thực hiện. Việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, bố trí lại dân cư đã tạo tính chủ động trong phòng chống thiên tai, hạn chế các rủi ro do thiên tai gây ra đối với tính mạng và tài sản của người dân. Các hộ dân đến điểm tái định cư cơ bản đã có nhà ở khang trang, đời sống từng bước được nâng lên.

Giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ được phê duyệt là 424 hộ. Năm 2021, thực hiện di dời 44/45 hộ (di dời tập trung tại điểm sắp xếp dân cư tập trung Gò Má xã Tiên Cảnh 22 hộ và di dời xen ghép tại các xã khác 22 hộ), đạt tỷ lệ 97,8% so với Kế hoạch, tổng kinh phí giải ngân là 3.616.900.000 đồng. Năm 2022, tổng số hộ đã thực hiện di dời 12/53 hộ (trong đó di dời tập trung 03 hộ, di dời xen ghép 09 hộ), đạt tỷ lệ 22,64 % so với kế hoạch, tổng kinh phí giải ngân 852.646.000 đồng, đạt tỷ lệ 56,84% so với vốn giao. Tổng số hộ dự kiến thực hiện trong năm 2023 theo kế hoạch là 154 hộ (xen ghép: 90 hộ; Tập trung: 64 hộ). Trong đó kế hoạch năm 2023 là 105 hộ: Tập trung 36 hộ, xen ghép 69 hộ; Năm 2021 chuyển sang 01 hộ; Năm 2022 chuyển sang 48 hộ: Tập trung 28 hộ, xen ghép 20 hộ.

Khu tái định cư Gò má xã Tiên Cảnh

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và những hạn chế nhất định như: việc khảo sát, triển khai Nghị quyết, cách hiểu, áp dụng về đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ, sắp xếp, ổn định dân cư của các địa phương chưa có sự thống nhất, còn thiếu chặt chẽ nên một số địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu, dẫn đến đăng ký với số lượng lớn (424 hộ) nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết nên đạt tỷ lệ thấpTiến độ bố trí sắp xếp dân cư còn chậm so với kế hoạch đề ra; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của giai đoạn 2021- 2025 đạt tỷ lệ thấp; chưa có nguồn vốn để đầu tư khu tái định cư tập trung, đồng thời giá đất tăng cao, người dân không đủ khả năng tự mua để bố trí di dời xen ghép; các đối tượng sắp xếp dân cư hầu hết là hộ thuộc diện khó khăn nên khả năng thực hiện chương trình còn rất hạn chế.