Triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 21/8/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Công văn số 599/UBTVQH15-CTĐB về việc triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, thời gian Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm một lần vào kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ (quý IV năm 2023) theo Điều 9 Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023. Đồng thời, đảm bảo quy trình về thời gian theo Điều 11 Nghị quyết 96/2023/QH15.

Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu trước ngày 01/01/2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

Một số trường hợp cụ thể thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm:

- Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự cấp tỉnh là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được điều động sang nhiệm vụ khác nhưng chưa tiến hành miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu cho đến phiên họp Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm.

-Trường hợp người giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân là Giám đốc sở, trong năm 2023 được điều động sang làm Giám đốc sở khác thì Hội đồng nhân dân vẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân là chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

Căn cứ vào Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, không lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức danh Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy thì lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh cấp ủy theo Quy định số 96-QĐ/TW.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...