Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ động vật trên cạn

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường quản lý hoạt động giết mổ động vật trên cạn.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ (CSGM) tập trung, hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và VSTY trên địa bàn. Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức kiểm tra hoạt động giết mổ, KSGM; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn quản lý. Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. Kiểm tra, thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật theo thẩm quyền; kiểm tra việc thực hiện ký cam kết của UBND cấp xã đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) thu hồi, hủy toàn bộ dấu KSGM, tem VSTY do Trung tâm KTNN quản lý, sử dụng trước đây. Thực hiện KSGM, kiểm tra VSTY tại CSGM theo Kế hoạch Quản lý giết mổ động vật của UBND cấp huyện ban hành, đảm bảo điều kiện VSTY, an toàn thực phẩm và theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KSGM tại CSGM động vật (nếu có nhu cầu) và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định…

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo công tác KSGM động vật trên địa bàn. Trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, giết mổ động vật trên cạn ở địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý giết mổ động vật, KSGM và công chức, viên chức thuộc thẩm quyền thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành trực thuộc: Quản lý việc giết mổ, KSGM; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra VSTY trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động giết mổ, KSGM động vật; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra VSTY trên địa bàn. Hướng dẫn mẫu dấu KSGM, tem VSTY theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT để các địa phương thực hiện. Thông báo mẫu dấu KSGM, tem VSTY; mã số đánh dấu KSGM, kiểm tra VSTY đến các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý. Kịp thời tham mưu, báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật trên cạn; đề xuất, biện pháp tháo gỡ.

Mẫu dấu KSGM, tem VSTY quy định tại Công văn số 623/UBNDKTN ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh được sử dụng đến hết ngày 31/12/2023.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...