Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phân cấp trong quản lý nhà nước giai đoạn 2022 – 2026

Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 theo Nghị quyết 57 ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lĩnh vực phụ trách, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định phân cấp hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản pháp luật liên quan theo đúng các nội dung, nhiệm vụ phân cấp tại Nghị quyết 57 về đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026.
Trên cơ sở các nội dung đã phân cấp, ủy quyền, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao tài liệu, phần mềm liên quan… cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.

UBND cấp huyện xem xét, quyết định đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND, chủ tịch UBND cấp huyện cho các phòng chuyên môn, UBND cấp xã.

Trong quá trình xây dựng văn bản phân cấp, ủy quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lấy ý kiến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đối với ngành, lĩnh vực để đảm bảo tính pháp lý và tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đối với các nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền mà trước đây trình tự, thủ tục, hồ sơ do các sở, ban, ngành thực hiện nay chuyển giao hoàn toàn cho địa phương thực hiện, khi tham mưu ban hành văn bản về phân cấp, ủy quyền, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh vị trí việc làm, biên chế, nguồn lực tài chính đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.
 

Được biết, qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57, một số đơn vị đã kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước như Sở Tư pháp, NN&PTNT, Xây dựng, VH-TT&DL, Sở Nội vụ… Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chậm, chưa xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nội dung theo nghị quyết.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...