Hai xã Tiên Ngọc, Tiên Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày 9/8, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1673/QĐ-UBND và số 1675/QĐ-UBND công nhận hai xã Tiên Lập, Tiên Ngọc đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã được công nhận nông thôn mới lần này chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn và có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh.

Như vậy, tính đến nay toàn huyện Tiên Phước đã có 13/14 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; còn xã Tiên Lãnh đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...