Phát động cao điểm hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên toàn huyện

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai định danh điện tử; là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số; ngày 25/5/2023, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) trên địa bàn huyện.