Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 18/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã đề ra.

Kế hoạch đặt ra nhiều nội dung triển khai thực hiện; trong đó chú trọng vào tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh; “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh; “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...