Ban hành quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND về quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phạm vi điều chỉnh về việc thực hiện kiên cố kênh mương (các tuyến kênh được kiên cố là kênh liên huyện, liên xã và kênh mương liên thôn, nội đồng) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn kịp thời cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023 và thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...