Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023

Sáng ngày 9/5, tại hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023. Đến dự có đồng chí Phan văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Thu Ba - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 35 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn toàn huyện.

Trong thời gian 5 ngày, các đồng chí dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ được truyền đạt 10 bài học chính trị theo chương trình mới năm 2023, gồm các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng - kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn  hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.