Tiên Ngọc tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của Nhân dân và đoàn hội viên đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực Lâm nghiệp, công tác PCCC rừng; từ ngày 05/5 đến ngày 06/5/2023xã Tiên Ngọc tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến 5/5 khu dân cư trên địa bàn. 

Tham gia tuyên truyền có các đồng chí Kiểm lâm phụ trách địa bàn, cán bộ Lâm nghiệp, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh và thành viên của 3 Tổ dịch vụ môi trường rừng. Nội dung tuyên truyền tập trung nhấn mạnh các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực Lâm nghiệp theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP, ngày 25/4/2019 của Chính phủ như Điều 13 về Khai thác rừng trái pháp luật, Điều 17 về vi phạm các quy định PCCC rừng, Điều 19 về phá hủy các công trình bảo vệ và phát triển rừng, Điều 20 về phá rừng trái pháp luật. Hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn PCCC rừng như các quy định về sử dụng lửa trong rừng, cáchđốt nương, rẫy, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, trách nhiệm của người dân đối với công tác PCCC rừng.