Kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy khóa XX về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trên địa bàn huyện Tiên Phước

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU, ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy khóa XX về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (viết tắt là Nghị quyết 13); Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/HU, ngày 21/12/2022 để triển khai, thực hiện, trong đó chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với quyết tâm cao, nổ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả:

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU, Kết luận 275-KL/TU của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết quả cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện có bước chuyển biến rõ nét. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; xây dựng Quy chế làm việc, phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực công tác, theo dõi địa bàn, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái lệch lạc, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm, được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân.

Việc củng cố, kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các loại hình chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả hơn. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực.

 Hiện nay, 100% thôn, khối phố có chi bộ độc lập (85/85 thôn), 77 chi bộ thôn có chi ủy, đạt 90,59%, so với thời điểm trước khi có Nghị quyết 13 (tăng 50 chi bộ có chi ủy, tăng 65,59%). Kết quả phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ thôn, trưởng các chi hội đoàn thể thôn có tăng cả về số lượng, chất lượng.

Công tác kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các loại hình chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện theo đúng quy định của Đảng

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tinh thần trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên được phát huy. Các cấp ủy làm việc theo quy chế, chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, đổi mới nội dung và phương thức trong sinh hoạt đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 13 của cấp ủy các cấp có lúc chưa thật sự quyết liệt, thiếu thường xuyên.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở chưa đạt được mục đích, yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết, Chương trình đề ra. Tỷ lệ chi bộ thôn có chi ủy, đội ngũ cán bộ thôn là đảng viên chưa đạt mục tiêu (Thôn trưởng 52,94%; Thôn đội trưởng 65,88%; Công an viên 47,06%; Trưởng ban Công tác MTT 56,47%). Tỷ lệ phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ thôn, lực lượng dân quân, dự bị động viên còn thấp.

Đảng ủy cơ sở có nơi chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; số lần sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa tập trung chỉ đạo đánh giá sơ kết, tổng kết để rút ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp tập trung thực hiện. Công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa có mặt còn hạn chế, thiếu chặt chẽ. Tỷ lệ đảng viên ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng.

Năng lực lãnh đạo của một số chi ủy, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở còn có mặt hạn chế; Bí thư chi bộ chưa chuẩn bị tốt nội dung hoặc có nơi chưa thông qua chi ủy trước khi tổ chức sinh hoạt, trong sinh hoạt còn xem nhẹ về đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thuộc phạm vi quản lý, nội dung sinh hoạt chi bộ nặng về triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ cơ sở nhằm kịp thời cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận 21-KL/TW, Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 23/12/2022 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong đó, chú trọng tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố hoặc đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Thường xuyên kiện toàn, củng cố và xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

2. Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nghiên cứu nắm vững và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, đặc biệt là nắm vững chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng; xác định nhiệm vụ chính trị, xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và làm việc đúng quy chế. Tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng quy chế làm việc, nhất là thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tùy tiện, buông lỏng quản lý đảng viên.

4. Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 01-HD/BTCHU của Ban Tổ chức Huyện ủy về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo chi bộ hoạt động có hiệu quả, theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ và tăng cường sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn.

5. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

6. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp. Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...