Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023

Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2650/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của Quảng Nam.

Tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung triển khai như phối hợp tập huấn, hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ đề phòng chống thiên tai trong trường học; tổ chức sự kiện hưởng ứng Tuần lễ quốc gia tại một trường THCS ở Hội An. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về công tác phòng chống thiên tai. Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về công tác phòng chống thiên tai; lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền vào các bài giảng của giáo viên...

UBND tỉnh yêu cầu triển khai các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, điều kiện thực tế của từng địa phương.

Chủ đề Tuần lễ Quốc gia năm 2023: “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Thời gian thực hiện: Triển khai trong tháng 5 năm 2023. 

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung liên quan được giao tại Kế hoạch số 2650/KH-UBND của UBND tỉnh.

File đính kèm: Kế hoạch. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...