Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước

Thực hiện Thực hiện Công văn số 2577/UBND-NCKS ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1181/UBND-VP ngày 28/4/2023 về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đảm bảo chuẩn mực về văn hoá công vụ, đạo đức công vụ. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, gồm: Chỉ thị số 26/CTUBND ngày 13/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh; Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 18/01/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ; Kế hoạch số 1223/KH-UBND ngày 08/3/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CC-VC; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND huyện và từng đơn vị, địa phương. 

3. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và UBND huyện về việc tham mưu, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nếu để xảy ra tình trạng công việc bị giải quyết chậm trễ, ách tắc do nguyên nhân chủ quan hoặc để cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới nhũng nhiễu, gây phiền hà, hiệu quả công việc thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những CBCCVC vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức. 

4. Nâng cao hiệu quả thực thi cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại các đơn vị, địa phương. 

5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo, đề xuất cụ thể để việc triển khai thực hiện nội dung trên đạt kết quả.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...