Thông báo tuyển chọn tổ chức đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất trong các Chương trình MTQG và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện Tiên Phước về Phê duyệt dự án phát triển sản xuất trong các Chương trình MTQG và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2023-2025.

UBND huyện Tiên Phước thông báo tuyển chọn tổ chức thực hiện chủ trì đăng ký dự án phát triển sản xuất trong các Chương trình MTQG và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2023

(Chi tiết từng dự án theo Phụ lục đính kèm).

I. YÊU CẦU KHI ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ DỰ ÁN LIÊN KẾT/MÔ HÌNH DỰ ÁN LIÊN KẾT

- Là tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã khi tham gia các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị có tư cách pháp nhân, phải đảm bảo năng lực, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất liên quan đến các mô hình dự án liên kết có nhu cầu đăng ký tham gia chủ trì dự án;

- Có khả năng tham gia dự án liên kết với các vai trò cơ bản gồm cung ứng
dịch vụ đầu vào (liên quan đến hoạt động sản xuất), chuyển giao, giám sát kỹ thuật và cam kết hỗ trợ bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tối thiểu 3 -5 năm;

- Không nằm trong danh sách theo dõi hoặc vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước;

- Ưu tiên các tổ chức, đơn vị, hợp tác xã đóng trên địa bàn xã, huyện Tiên Phước, địa bàn tỉnh Quảng Nam hoặc các đơn vị, tổ chức đã từng tham gia thực hiện các dự án liên kết chuỗi giá trị tương tự trên địa bàn huyện Tiên Phước và các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh; 

II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức thực hiện dự án/kế hoạch hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là hồ sơ):

Hồ sơ được lập theo biểu mẫu Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam cụ thể:

- Đơn đề nghị của chủ trì liên kết 

- Dự án liên kết.

- Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh nghiệp, HTX ký hợp đồng liên kết với nhau.

- Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường 

- Hồ sơ liên quan khác (nếu có)

1. Số lượng hồ sơ: 11 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 10 bản sao bộ hồ sơ gốc), tất cả được đóng gói thành 01 túi hồ sơ, có niêm phong bên ngoài.

2. Bên ngoài cùng của túi hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức thực hiện dự án/kế hoạch hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2023” và các thông tin:

- Tên dự án tham gia.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

-  Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ:  Bộ phận một cửa UBND huyện Tiên Phước (Số 81-Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam). Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ về Thường trực hội đồng thẩm định các dự án (Phòng NN&PTNT) để tổ chức thẩm định theo quy định.

4. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện Tiên Phước .

5. Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ 16h30 ngày 30/5/2023.

III. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO:

- Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện Tiên Phước về Phê duyệt dự án phát triển sản xuất trong các Chương trình MTQG và Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2023-2025.

-  Biểu mẫu hồ sơ.

File đính kèm: Thông báo, Quyết định phê duyệt Danh mục dự án, Phụ lục Danh mục dự án

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...