Thường trực HĐND huyện khảo sát công tác xây dựng cơ bản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; công tác khai thác quỹ đất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Thực hiện khai kế hoạch giám sát của HĐND huyện đối với UBND huyện trong tháng 3 năm 2022 trên lĩnh vực công tác xây dựng cơ bản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; công tác khai thác quỹ đất, phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện. 

Quang cảnh khảo sát tại xã Tiên Ngọc

Theo tinh thần Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của UBTVQH về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND và để công tác giám sát đạt kết quả cao, trong thời gian qua Thường trực HĐND huyện đã tiến hành khảo sát các địa phương, đơn vị: UBND xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án - Qũy đất - Đô thị huyện về tiến độ đầu tư, phát huy hiệu quả sau đầu tư các công trình xây dựng cơ bản gắn với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các dự án trọng điểm; công tác khai thác, phát triển quỹ đất.

Tại các buổi khảo sát Đoàn được các địa phương, cơ quan đơn vị phản ánh một cách trung thực nhất quá trình tham mưu, lãnh đạo, triển khai thực biện các nội dung nói trên tại cơ quan, đơn vị, khẳng định được vai trò trách nhiệm trong triển khai thực hiện; điều quan trọng là các ngành, các địa phương đã tự nhìn nhận được các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đề ra giải pháp trong thời gian đến một cách cụ thể. Đồng thời kiến nghị, đề xuất rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác đầu tư công nói chung, công tác khai thác quỹ đất…