Tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023

Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023 và tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 31/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 467/UBND-KGVX yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

4. Thực hiện tốt các giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và công tác quản lý Giáo dục. Triển khai rà soát, đánh giá thực trạng và hoàn thành các hồ sơ về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học nhằm thực hiện các tiêu chí lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

5. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...