Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023 tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và "Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả" năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tiên Phước là một trong những địa phương tham gia mạnh mẽ Cuộc thi “Vườn- Tường- Đường đẹp” kỳ trước.

Cuộc thi nhằm phát hiện những cá nhân, tập thể có Vườn, Tường, Đường, Cơ sở vật chất văn hóa tiêu biểu nhất để các địa phương học tập và nhân rộng. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, đảm bảo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững.  Phát huy vai trò của hộ gia đình trong việc tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Đồng thời, tạo phong trào nhà nhà thi đua, cụm liên gia thi đua, thôn xóm thi đua, các xã thi đua, trở thành phong trào rộng lớn phấn đấu đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa trong nông thôn mới (NTM). Đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho người dân nông thôn. Tạo động lực để văn hóa thấm vào trong nếp nghĩ, trở thành hành động cách mạng làm thay đổi bộ mặt làng quê nông thôn một cách thực chất, bền vững.

Đối tượng tham gia là hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi. Các xã, thôn, huyện có các tuyến đường đẹp. Các thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả. Các hộ gia đình có vườn đẹp, tường rào cổng ngõ đẹp, các tuyến đường đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 không được tham dự thi trong cuộc thi năm 2023 này.

Nội dung thi gồm: Hộ gia đình có vườn mẫu; Hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; Xã, thôn, huyện có tuyến đường đẹp; Thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả. Mỗi huyện chọn tối đa 05 hộ gia đình có vườn mẫu, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp và 05 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia dự thi cấp tỉnh.

Tại cấp huyện: Tổ chức thi hoặc xét chọn, lập hồ sơ dự thi cấp huyện và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước 16h30 ngày 31/3/2023. Sau thời gian này sẽ không nhận hồ sơ. Cấp tỉnh: Tổ chức xét chọn trong tháng 4/2023 và tổ chức Hội nghị trao giải trước tháng 6/2023.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp phát động Cuộc thi đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình để người dân được biết và đăng ký tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương.  Đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội, đoàn thể các cấp cần vào cuộc một cách quyết liệt nhất để phát huy cao vai trò chủ thể của người dân, xem đây là nhân tố quyết định của sự thành công trong quá trình xây dựng NTM và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chú trọng phát động trong nhân dân các nội dung về tạo cảnh quan, môi trường ở các trục đường thôn, đường ngõ xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp"; xây dựng các mô hình kinh tế vườn; chỉnh trang, cải tạo vườn nhà; trồng hàng rào xanh; trồng hoa, cây xanh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.  Phấn đấu các thôn đều có nhà văn hóa đạt chuẩn phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Mỗi người dân đều có ý thức trong việc xây dựng nếp sống văn minh, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm. Cộng đồng đoàn kết tương trợ nhau tạo nên đời sống văn hóa phong phú. Người dân tích cực đóng góp công sức, tiền của xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng và cho chính gia đình mình hưởng thụ. Tiếp tục củng cố, nâng chất các nội dung thi đã được hình thành từ Cuộc thi năm 2021 nhưng chưa đạt giải chính. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức Cuộc thi để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả thiết thực.ile đính kèm Kế hoạch.


 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...