Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 13/01/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Năm 2022 với chức năng, nhiệm vụ được quy định, Ngành Nội vụ đã tích cực, bám sát Kế hoạch công tác của năm để chủ động tham mưu UBND huyện thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ đề ra nổi trội như xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho 11 cơ quan hành chính và 03 đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng Phương án, phân bổ biên chế cho 91 biên chế công chức, 1075 biên chế viên chức, 97 hợp đồng lao động; tuyển dụng công chức, viên chức 52 trường hợp, điều động luân chuyển 60 trường hợp; Xét chuyển 08 trường hợp cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã, thực hiện chuyển đổi 14 công chức cấp xã, tham mưu hướng dẫn tổ chức bầu cử 85 trưởng thôn, trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022- 2027 thành công tốt đẹp; Khảo sát, điều chỉnh, cắm mốc địa giới hành chính của huyện và 29 tuyến nội huyện; tham mưu Quyết định tuyển chọn 86 trường hợp làm cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn trên địa bàn huyện; tham mưu nâng lương trước hạn 140 trường hợp; nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên cho 451 trường hợp, giải quyết chế độ hưu trí, thực hiện tinh giản biên chế 30 trường hợp; Tham mưu tổ chức Bồi dưỡng kiến thức HĐND cho 302 đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; công tác cải cách hành chính có sự đầu tư và quan tâm nên có chuyển biến tích cực; Công tác thi đua- khen thưởng được chú trọng trong năm 2022 tiếp nhận và giải quyết trên 1.100 hồ sơ khen thưởng…. Tất cả các nhiệm vụ trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu của ngành đặt ra trong giai đoạn hiện nay; từng bước khắc phục được các tồn tại của ngành trong thời gian qua. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quế Hương, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với nhiều nội dung mà Nội vụ cần tập trung thực hiện như: Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, công chức. Lãnh đạo cơ quan phải có giải pháp hướng khắc phục khuyết điểm, rà soát lại toàn bộ những việc còn chưa tham mưu hoàn thành, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cán bộ, công chức phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí CB, CC, VC theo Đề án VTVL đã được phê duyệt; thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tuyển dụng, xét tuyển công chức đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu so với chỉ tiêu được giao; Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính; Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CB, CC, VC; Tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm KL-KC hành chính; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành về công tác: Thanh niên, Văn thư- Lưu trữ, công tác Hội, Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng…..