Huyện ủy Tiên Phước: Một số kết quả bước đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (gọi tắt là Kết luận 21-KL/TW). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 07/01/2022 về thực hiện Kết luận 21-KL/TW. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở để nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, có 163/167 đồng chí tham dự; đối với các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện, đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với 2.365/2.623 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 90.16%. Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 04/3/2022; Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 15/3/2022 để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu, cụ thể:

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận 21-KL/TW; đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình học tập làm theo Bác với 05 mô hình cấp huyện và 201 mô hình tại các tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "Tự soi, tự sửa" theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW; sau đó, định kỳ hàng tháng trong cuộc họp chi, Đảng bộ địa phương, các tổ chức đảng đều sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, nhiều tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức 02 đợt sinh hoạt, học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cao điểm vào Ngày Quốc khánh 02/9 và Cách mạng Tháng Mười Nga thành công 07/11 trên địa bàn huyện; kết quả đối với 32/32 chi, đảng bộ khối cơ quan đã tổ chức nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên đạt tỷ lệ 97.09 %; đối với Đảng ủy 15 xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 97.92% cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt. Công tác mở lớp lý luận chính trị, lớp cập nhật kiến thức mới được chú trọng, trong năm đã mở 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.917 học viên tham gia, đạt 114% so với kế hoạch. Ban Chỉ đạo 35 huyện, đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công triển khai nhiệm vụ trong từng thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương, đơn vị trên thực địa lẫn không gian mạng; tích cực đăng tải các bài viết định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, tương tác, hỗ trợ, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng; từ đó đã tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc hại trên không gian mạng, định hướng công tác tư tưởng chuyển biến tích cực trong các tầng lớp Nhân dân,... 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là tập trung vào công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định. Ban hành 26-CTr/HU, 14/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện; các quy định luân chuyển chức danh cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chỉ đạo thực hiện đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Đối với công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đi vào thực chất hơn, được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khách quan và cụ thể. Kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm 2022 đã phản ánh đúng tình hình thực tế, cụ thể: Toàn huyện có 47 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, gồm 17 đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở; trong đó: Hoàn thành nhiệm vụ là 05 tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ 10.6%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 42 tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ 89.4%, (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 8/42 tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ 19.05%). Đối với đảng viên, tổng số được đánh giá là 2.256 đồng chí, trong đó: Không hoàn thành nhiệm vụ là 40 đảng viên, tỷ lệ 1,77%; Hoàn thành nhiệm vụ là 191 đảng viên, tỷ lệ 8,46%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.025 đảng viên, tỷ lệ 89.76% (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 309 đảng viên, tỷ lệ 15.26%). Công tác tự phê bình và phê bình được chú trọng hơn; trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, nhiều tổ chức đảng đã thực hiện tốt phê và tự phê bình gắn với việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, quy định, hướng dẫn quy hoạch cán bộ vào ngày 08/3/2022

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban hành Chương trình số 27-CTr/HU, 14/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025. Tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 34-KL/TW,ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025,... Trong năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã triển khai kiểm tra, giám sát 129 tổ chức đảng, 111 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 8 tổ chức đảng và 10 đảng viên, giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng và 7 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên; kiểm tra 12 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 06 tổ chức đảng về công tác thi hành kỷ luật trong Đảng; 6 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra, giám sát đối với 18 tổ chức cơ sở đảng và 07 đảng viên. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 07 đảng viên, trong đó 02 khiển trách, 01 cảnh cáo và 04 khai trừ với nội dung liên quan đến phẩm chất, đạo đức lối sống của đảng viên,…

Lãnh đạo công tác dân vận theo hướng gắn kết với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân, dân tộc, dân chủ, tôn giáo trên địa bàn gắn với tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, thực hiện các công trình dân sinh,... Phối hợp tổ chức đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện với Nhân dân xã Tiên Lãnh; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với Nhân dân xã Tiên Hà. 

Đồng chí Đỗ Thịnh - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng đã truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn vào ngày 08/11/2022

Nhìn chung, qua gần 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW trên địa bàn huyện tuy vẫn còn hạn chế, nhưng ưu điểm vẫn là chủ đạo, bước đầu đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên; ý thức học tập, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định rõ trách nhiệm, có sự cam kết và nỗ lực phấn đấu thực hiện; đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tăng cường công tác "tự soi, tự sửa" theo Kế hoạch số 66-KH/HU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, chương trình,... của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch, đề án,... của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, gắn với thực hiện Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng các mô hình học tập và làm theo Bác.

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; quản lý, giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ "4 tốt" theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác điều động, luân chuyển, bố trí đủ cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện việc bố trí cán bộ thôn, khối phố có tỷ lệ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 13- NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Đề án 01-ĐA/HU của Huyện ủy; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo hướng đồng bộ, hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 208-KH/TU, ngày 22/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW,ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.  Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; xử lý kỷ luật Đảng đúng thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình, quy định của Đảng để tăng cường tính giáo dục và răn đe.

5. Tăng cường công tác dân vận của Đảng trên tất cả 3 lĩnh vực (dân vận chính quyền, dân vận mặt trận, đoàn thể, dân vận lực lượng vũ trang) theo định hướng tại Quyết định số 453-QĐ/HU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Tiên Phước; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 15/7/2021 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tập trung triển khai công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Tiên Phước đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025 và huyện anh hùng trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 2025-2030.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...