Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở từ thực tiễn huyện Tiên Phước

Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ nề nếp, có nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, có hình thức đa dạng, sinh hoạt có chất lượng tốt.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng việc tham mưu xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong 30 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo Thông báo phân công, tham dự sinh hoạt chi bộ và trực tiếp chỉ đạo các chi ủy, chi bộ rà soát, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ…  Thông qua đó, chi ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sinh hoạt nề nếp đúng thời gian quy định; Chi ủy, chi bộ chuẩn bị chu đáo nội dung, hình thức phương pháp sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú; coi trọng đổi mới, hình thức phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng lấy công tác chính trị tư tưởng làm nội dung hàng đầu, mở rộng dân chủ, kịp thời phê bình, góp ý hoặc trao đổi, mở rộng những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, trong cơ quan, nhất là những vấn đề tiêu cực, nhằm quản lý tốt cán bộ, đảng viên về cả chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; thực hiện có hiệu quả lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong sinh hoạt, đảng viên tích cực tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí dân chủ, cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương pháp điều hành sinh hoạt, điều hành thảo luận, gợi mở vấn đề đảm bảo tính hệ thống, khoa học. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét hơn.

Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 vào ngày 10/8/2022

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, trao đổi, học tập các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo định hướng tư tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên; những vấn đề cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm như: tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các sự kiện chính trị nhạy cảm trên thế giới, khu vực và trong nước; việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở cơ quan, đơn vị…

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số ít cấp ủy, chi bộ duy trì chưa nghiêm chế độ sinh hoạt đảng theo quy chế làm việc của chi bộ, còn tổ chức sinh hoạt ghép với cuộc họp cơ quan, đơn vị nên dẫn đến tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Một số chi bộ chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến nội dung sinh hoạt nghèo nàn, hình thức; việc thông tin thời sự và phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên còn dàn trải, không xác định rõ trọng tâm. Nhiều các chi bộ chưa quan tâm đánh giá việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân; chưa quan tâm tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, có chi bộ còn lúng túng trong việc chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt chuyên đề. Vai trò của người chủ trì trong việc gợi mở nội dung để tham gia góp ý còn hạn chế. Sau sinh hoạt một số cấp ủy, bí thư chưa phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để biến chương trình, nghị quyết thành hành động cụ thể của chi ủy và cá nhân đảng viên.