Tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác của ông Trương Ngọc Châu, người có uy tín trong cộng đồng

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã Tiên Châu tham gia và ngày càng có sức lan tỏa. Nhiều mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, duy trì và nhân rộng, thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác. Trong đó có ông Trương Ngọc Châu, sinh năm 1957, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước, Tổ trưởng tổ đoàn kết số 13, Hội viên Hội CCB chi hội 1, thôn Hội Lâm là người có uy tín trong cộng đồng, tiếng nói và việc làm của ông thật sự có trọng lượng, là tấm gương trong Nhân dân, nhất là các phong trào vận động Nhân dân hiến đất, vườn xây dựng nông thôn mới, vận động Nhân dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.