Tiên Phước còn 1.118 hộ nghèo, cận nghèo

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ tỉnh Quảng Nam năm 2022. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ: Tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh: 439.300 hộ. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ nghèo đa chiều: 37.819 hộ, tỷ lệ 8,60%; trong đó: Tổng số hộ nghèo: 29.146 hộ, tỷ lệ 6,63%; giảm 3.981 hộ, tương ứng với tỷ lệ giảm 0,96% so với năm 2021; Tổng số hộ cận nghèo: 8.673 hộ, tỷ lệ 1,97%; tăng 471 hộ, tương ứng với tỷ lệ tăng 0,09% so với năm 2021.

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước khởi công nhà nhân đạo cho hộ nghèo

Đối với huyện Tiên Phước: Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện: 19.051 hộ; Tổng số hộ nghèo: 726, tỷ lệ 3,81%; giảm 51 hộ so với năm 2021; Tổng số hộ cận nghèo: 392 hộ, tỷ lệ 2,06%, giảm 26 hộ so với năm 2021. Năm 2023, huyện Tiên Phước phấn đấu giảm ít nhất 55 hộ nghèo (tỷ lệ 0,29%) và 13 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,07%).

UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả phê duyệt tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2023, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...