Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 được chia làm 03 khu vực. Trong đó: Khu vực 1 gồm các thôn ở các xã thuộc các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang; các thôn của 03 xã khu vực III của huyện Hiệp Đức tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc; khu vực 2 gồm các thôn ở các xã thuộc các huyện: Tiên Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức (trừ các thôn thuộc 03 xã khu vực III của huyện Hiệp Đức tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và các thôn thuộc các xã khu vực II, III giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ nay không còn xã khu vực II, khu vực III giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; khu vực 3 gồm các thôn ở các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Theo đó, Bộ tiêu chí này là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng kế hoạch, phương án để thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2022-2025 (kể cả thôn đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đạt chuẩn thôn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2021 duy trì, nâng chuẩn trong giai đoạn 2022-2025 theo Bộ tiêu chí này). Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm thẩm định xét, công nhận Thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm công bố Thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn Nông thôn mới kiểu mẫu trong vòng 45 ngày, kể từ ngày được UBND cấp huyện công nhận hoặc có thể công bố cùng với ngày công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nếu thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu cùng với thời gian xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...