Các khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Tiên Phước

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 40/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với thị xã Điện Bàn, huyện Tiên Phước. 

Theo đó trên địa bàn huyện Tiên Phước các khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm: Khối phố Bình Phước, Khối phố Tiên Bình (các tổ đoàn kết số: 21, 22, 27, 47 và khu phố mới Phước An) của thị trấn Tiên Kỳ. 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ hằng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung các khu vực không được phép chăn nuôi đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Xem chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...