HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 về việc Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Phạm vi điều chỉnh Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Đối tượng áp dụng 

a) Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. 

b) Các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. 

c) Các cơ quan, đơn vi, c̣ á nhân có liên quan. 

- Nội dung chi và mức chi 

1. Nội dung, mức chi đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 

a) Chi hỗ trợ nghiên cứu, tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa: 200.000 đồng/người/ngày. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn để đánh giá từng môn học, các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 07 ngày và tối đa 12 ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng.

 b) Chi họp Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa: Chủ tịch Hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi; Phó Chủ tịch, thư ký, ủy viên: 150.000 đồng/người/buổi. 

c) Chi giải khát giữa giờ tại cuộc họp Hội đồng, công tác phí cho thành viên Hội đồng: Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. 

d) Chi khác (thuê hội trường, phòng họp; văn phòng phẩm, phô tô và chuyển phát tài liệu): Thực hiện theo thực tế và các quy định hiện hành liên quan, thanh toán trên cơ sở chứng từ thanh toán theo quy định. 

2. Nội dung, mức chi đối với hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông 

a) Hỗ trợ giáo viên Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa: 3.000 đồng/tiết/quyển sách. 

b) Hỗ trợ thành viên dự họp tại cơ sở giáo dục phổ thông để thảo luận, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học: 100.000 đồng/người/ngày. 

-  Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện: Khoảng 10 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 8,8 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 1,2 tỷ đồng. 

a) Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc cấp tỉnh quản lý do ngân sách tỉnh đảm bảo và bố trí trong nguồn kinh phí chi không thường xuyên giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Đối với hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc cấp huyện quản lý: Nguồn ngân sách cấp huyện và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ (đối với cấp huyện tự cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, đối với các huyện miền núi hỗ trợ 100% và các huyện còn lại hỗ trợ 70%).

- Thời gian thực hiện: Trong 02 năm 2023 và 2024.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...