Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 57 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026.

Mục đích của Đề án lần này nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành đối với các lĩnh vực được phân cấp quản lý, đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Thực hiện phân cấp toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đi đôi với công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các quy trình, thủ tục không cần thiết, giảm thiểu thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp.

Giảm tối đa cơ chế thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến hoặc phê duyệt ở cấp cao hơn đối với những vấn đề đã được quy định cụ thể bằng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường trách nhiệm, tính công khai, minh bạch của cơ quan thẩm định, tổng hợp, tham mưu. 

Phân cấp được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật; đẩy mạnh phân cấp đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực tổ chức thực hiện; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

File đính kèm: Nghị quyết. 


 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...