Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay

Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. 

Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhiều cách làm hay, hiệu quả cũng như phản ánh, kiến nghị, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm chắc thông tin từ cơ sở, kịp thời giải quyết hoặc chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc và các nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của Nhân dân, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình, dự án từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.