Tiên Phước hoàn thành việc phê duyệt người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Công văn số 3214/UBND-TTr ngày 14/11/2022 về việc hướng dẫn công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2022, theo đó các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; tiến hành rà soát và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Như vậy, tổng số người thuộc diện thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2022 theo Quyết định đã được phê duyệt là 396 trường hợp (không bao gồm cán bộ, công chức thuộc khối đảng, mặt trận, đoàn thể ở cấp xã và cấp huyện), trong đó:

- Kê khai tài sản phục vụ công tác cán bộ: 36 trường hợp;

- Kê khai lần đầu: 10 trường hợp (công chức huyện: 01 trường hợp, công chức xã: 02 trường hợp và Viên chức quản lý tại các đơn vị trường học: 07 trường hợp).

- Kê khai hằng năm: 198 trường hợp (công chức huyện: 39 trường hợp, cán bộ, công chức xã: 68 trường hợp, Viên chức quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: 09 trường hợp và Viên chức quản lý tại các đơn vị trường học: 82 trường hợp)

- Kê khai bổ sung: 152 trường hợp (công chức huyện: 40 trường hợp, cán bộ, công chức xã: 112 trường hợp)

Trên cơ sở quyết định phê duyệt người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo mẫu và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...