Những nội dung cơ bản của Quy định số 764-QĐ/HU ngày 25/11/2022 của BTV Huyện ủy Tiên Phước về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý

Ngày 25/11/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã ban hành Quy định số 764-QĐ/HU về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Quy định gồm có 03 Chương, 11 Điều với những nội dung cơ bản như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm.

Đối tượng áp dụng: cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (gọi chung là cán bộ).

2. Giải thích từ ngữ

Miễn nhiệm là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức.

Từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.  

3. Nguyên tắc

Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện thuộc phạm vi được phân cấp; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Kiên quyết, kịp thời xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.

4. Trách nhiệm, thẩm quyền xem xét miễn nhiệm, từ chức

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho miễn nhiệm, từ chức đối với các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ được phân cấp; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc huyện xem xét, thực hiện miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ theo phân cấp khi có đủ căn cứ theo Quy định này.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc huyện báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thực hiện miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đang công tác tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. 

5. Căn cứ xem xét miễn nhiệm

Việc xem xét miễn nhiệm cán bộ được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.

 Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

Có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

6. Căn cứ xem xét từ chức

Việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

7. Căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu

Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

8. Quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức

Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất trong 10 ngày làm việc thì các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc Ban Tổ chức Huyện ủy có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Căn cứ quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

9. Hồ sơ miễn nhiệm, từ chức

Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ.

Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, biên bản hội nghị, đơn của cán bộ xin từ chức, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu có liên quan.

10. Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức

Cán bộ sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm, thời gian công tác còn lại để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ đã từ chức và bố trí công tác khác, nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và khắc phục được những yếu kém, sai phạm, khuyết điểm thì có thể được xem xét để quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...