Một số kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2022

Nhất quán quan điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng một giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chỉ đạo UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tiên Phước đã ban hành 21 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2022. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc chuyên ngành, địa phương mình. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện xây dựng các kế hoạch và văn bản hướng dẫn cho các địa phương. Chỉ đạo Phòng Tư pháp ban hành 10 văn bản hướng dẫn thực hiện công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Căn cứ hướng dẫn của tỉnh, yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, trong năm 2022 trên địa bàn huyện Tiên Phước tập trung phổ biến các văn bản pháp luật như Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Đất đai;  Bộ Luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Bộ luật Lao động; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Thanh niên, Luật Cư trú, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm… bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Các hình thức tập trung tuyên truyền, phổ biến như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, mở Hội nghị triển khai, quán triệt; cuộc thi; hình ảnh trực quan; các chuyên trang, chuyên mục pháp luật và đời sống phát trên  sóng truyền hình huyện; tư vấn pháp luật; các hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật; cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích; thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và trao trả kết quả theo thủ tục hành chính; giải quyết hồ sơ theo vụ việc, đơn thư, phản ánh; các cuộc họp dân tập trung; các hoạt động sinh hoạt của chi hội, hội viên; hoạt động hòa giải ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hình thức đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp đến cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị phạt tù được hưởng án treo; người khuyết tật.

Kết quả trong năm 2022, các ngành ở huyện và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức được 650 cuộc tuyên truyền miệng trực tiếp cho 60.061 lượt người tham gia là cán bộ, công chức và Nhân dân (trong đó phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù như người khuyết tật, người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người có hành vi vi phạm hành chính, học sinh THCS và THPT). Tổ chức 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 4.054 lượt người tham dự; cấp phát 122.740 tài liệu, tờ gấp các loại; tuyên truyền 658 câu pano, appích, khẩu hiệu. 

Phòng Tư pháp biên soạn 30 tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh và cổng thông tin UBND huyện; thực hiện 22 chương trình phát thanh phát trên sóng Truyền thanh - Truyền hình huyện; biên soạn 18 chương trình phát thanh hỏi đáp pháp luật gửi UBND các xã, thị trấn phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Các xã, thị trấn đã tuyên truyền qua trạm truyền thanh cơ sở 425 đợt, tuyên truyền qua phát thanh lưu động 218 đợt; nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản luật liên quan đến đời sống người dân như: Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực...

Trong năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, sự phối hợp của các thành viên Hội đồng PHPBGD pháp luật huyện, của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã có nhiều kết quả tích cực, triển khai bằng nhiều hình thức như như tuyên truyền, phổ biến trực tiếp, thi tìm hiểu pháp luật, thông qua hệ thống loa truyền thanh của huyện và cơ sở; biên soạn và cấp phát tờ tơi, tờ gấp pháp luật, qua mạng xã hội... Ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, đầy đủ. Tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng tại cơ sở và tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, từng bước đưa pháp luật đi vào cuộc sống và đáp ứng nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...