Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành trong Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 (có Danh mục tài liệu kèm theo). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và thí sinh đăng ký dự tuyển biết, thực hiện./.

Phụ lục 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...