Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; ngày 29/11/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021 - 2025.

Diện mạo nông thôn xã Tiên An ngày càng khởi sắc

Các mục tiêu cần hướng tới đối với huyện, xã, thôn được đặt ra tại Kế hoạch như sau:

- Đối với huyện: Thực hiện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thị trấn Tiên Kỳ nâng chất đạt chuẩn Văn minh Đô thị và hướng đến đô thị loại IV. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên;  

- Đối với xã: 

+ Xã nông thôn mới: Phấn đấu đến năm 2023 có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời thực hiện tốt công tác duy trì, nâng chuẩn đối với 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn trên địa bàn huyện 266 Tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn huyện là 19 Tiêu chí. 

+ Xã NTM nâng cao: Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao; phấn đấu giai đoạn 2023-2025 có 02 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (Tiên Phong, Tiên Cảnh), chiếm tỷ lệ ít nhất 14,29%. 

+ Xã NTM kiểu mẫu: Các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu giai đoạn 2023-2025 có ít nhất 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, chiếm tỷ lệ ít nhất 7%. 

- Đối với thôn: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2025; phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 50/77 thôn đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu, tỷ lệ 64,94%.

Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, việc xét khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; hình thức khen thưởng bao gồm: Huân chương Lao động;  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể và các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai phong trào thi đua trong năm 2022 đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Tiến hành sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...