Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; ngày 29/11/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Tiên Phước, giai đoạn 2021 - 2025.