BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY: KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 2/2022

Sáng ngày 28/11/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Bút - HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng 33 đồng chí học viên đến từ 16 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Bút - HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tiến trình cách mạng, là một hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Bút mong muốn các đồng chí học viên tham gia tích cực nội dung chương trình của lớp với tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao nhận thức và ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm, vinh dự của người đảng viên để từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.