Một số sai phạm thường gặp qua thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở cấp xã. Nguyên nhân sai phạm và biện pháp khắc phục

UBND cấp xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở trong hệ thống tổ chức chính quyền ở nước ta. Ngân sách xã là một cấp ngân sách cũng chính là nguồn lực quan trọng cho các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa ở địa phương. Do đó, việc quản lý điều hành tài chính và ngân sách hiệu quả, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị địa phương.

TÌM HIỂU NGÀNH KẾ TOÁN LÀ GÌ? - YouTube

Trong thời gian qua, công tác thanh tra hành chính đặc biệt thanh tra trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý tài chính ngân sách ở cấp xã cho thấy: bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý điều hành thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Phước vẫn còn một số tồn tại, sai phạm, cụ thể:

1. Sai phạm trong việc mở sổ sách kế toán

- Chưa mở sổ theo dõi tài sản cố định, hoặc có mở sổ nhưng không theo dõi không đầy đủ, cụ thể, rõ ràng tài sản cố định.

- Không lập sổ chi tiết chi hoạt động, sổ theo dõi các khoản thu đóng góp của nhân dân.

- Giữa các trang sổ kế toán không đóng dấu giáp lai, mở sổ kế toán không có đánh số thứ tự trang của sổ theo quy định.

- Không thực hiện việc khóa sổ và ký xác nhận hết năm kế toán

2. Sai phạm trong việc lập chứng từ kế toán

- Một số chứng từ kế toán ghi chép không đầy đủ nội dung thông tin, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trên phiếu chi. Số thứ tự phiếu thu, phiếu chi không được đánh số liên tục theo quy định. 

- Ngày, tháng trên các hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng ghi không phù hợp về thời gian.  Một số hợp đồng có giá trị mua sắm cao hơn báo giá của các đơn vị.

- Một số nội dung chi có chứng từ gốc kèm theo phiếu chi, giấy rút dự toán ngân sách chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, dự trù kinh phí, đề nghị thanh toán,…

- Một số khoản chi công tác phí kế toán đã tham mưu chủ tài khoản chi thanh toán chế độ phụ cấp lưu trú vượt mức quy định hoặc thanh toán công tác phí không lập giấy đi đường hoặc có giấy đi đường nhưng không ghi đầy đủ các nội dung có liên quan đến việc đi công tác.

- Chi thanh toán sửa chữa tài sản cố định, máy móc, trang thiết bị, máy vi tính,… không có giấy đề xuất hoặc không có phiếu xác nhận của cá nhân người được giao quản lý sử dụng, hóa đơn GTGT ghi chung chung, thiếu bảng kê chi tiết kèm theo.

- Chi thanh toán tiền mua văn phòng phẩm nhưng không mở sổ theo dõi nhập, xuất, cấp phát văn phòng phẩm, người mua hàng không ký tên trong hóa đơn hoặc bảng kê mua hàng.

- Chi thanh toán tiền thuê ngoài thiếu chữ ký nhận tiền của người được thuê thực hiện công việc.

- Một số khoản chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu dự họp, hội nghị thiếu chữ ký nhận tiền của người tham dự hội, họp. Một số trường hợp người nhận tiền không ký tên vào danh sách chi tiền.

- Chi tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán không đúng đối tượng.

- Chứng từ thanh toán chi phí tiếp khách không đúng thực tế, không thể hiện rõ nội dung, đối tượng, số lượng khách.

- Chi làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm hằng năm theo quy định hoặc chi làm thêm giờ nhưng nội dung làm việc không cụ thể và chi trùng vào giờ làm việc hành chính trong tuần.

- Chi bồi dưỡng chế độ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân nhưng bảng chấm công không cụ thể, không phù hợp giữa sổ theo dõi tiếp công dân và chứng từ chi tiền.

- Chi tiền hỗ trợ lãi suất vay phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho hộ dân không đầy đủ.

- Hợp pháp hóa chứng từ kế toán để lấy tiền mặt chi cho các hoạt động khác không đúng mục đích; một số chứng từ chi tiền không thể hiện được khối lượng công việc thực hiện; còn có trường hợp ký giả chữ ký để lập chứng từ thanh toán và lập chứng từ thanh toán nhưng thực tế chưa chi tiền cho các cá nhân có liên quan.

- Chủ tài khoản duyệt chi trên chứng từ gốc không ghi số tiền được duyệt chi, ngày tháng, năm duyệt chi, hoặc thiếu chữ ký và đóng dấu duyệt chi trên chứng từ gốc. 

- Việc triển khai thực hiện một số nội dung, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, chưa thực hiện tốt trong việc khảo sát chọn hộ để thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện hỗ trợ không đúng theo đối tượng, nội dung quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, không tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vượt định mức, không thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức và kết quả thực hiện để đánh giá hiệu quả mang lại của từng dự án đã đề ra, một số mô hình thực hiện chưa đạt được mục đích và yêu cầu; lập chứng từ chi nghiệm thu, hướng dẫn kỹ thuật không đúng thực tế. Chưa công khai việc thực hiện dự án, không đảm bảo số hộ tham gia như dự án đã đề ra.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản đối với những công trình do UBND xã làm chủ đầu tư: một số công trình thi công không đảm bảo thời gian quy định; còn để xảy ra nghiệm thu khối lượng không đúng thiết kế và hoàn công, thanh toán không đúng thực tế, chậm thực hiện việc lập hồ sơ thủ tục quyết toán vốn hoàn thành. Tính sai số học trong việc lập dự toán dẫn đến giá trị thanh quyết toán một số hạng mục cao hơn so với giá trị thi công.

3. Sai phạm trong việc xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng nội dung quy chế chưa quy định cụ thể định mức, tiêu chuẩn làm căn cứ để chi, Quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào một số văn bản đã hết hiệu lực thi hành, không có ký xác nhận của đại diện Ban chấp hành Công đoàn xã.

4. Sai phạm trong việc bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán

- Một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm, tuy nhiên kế toán chưa lập bảng kê chi tiết dẫn đến khâu kiểm soát chứng từ khó khăn.

- Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán tại một số đơn vị chưa khoa học, không theo số thứ tự, không đóng tập theo tháng, quý. Chứng từ kế toán chưa được bảo quản tốt.

5. Nguyên nhân dẫn đến sai phạm

- Chủ tài khoản, kế toán và các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, ngân sách chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước, chế độ kế toán ngân sách - tài chính xã và các văn bản có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Chương trình 135 và Chương trình MTQGXDNTM,…. Kế toán và một số cá nhân chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc lập, kiểm tra chứng từ kế toán và chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu Chủ tài khoản quản lý, điều hành nguồn kinh phí được cấp trên giao.

- Chủ tài khoản và Kế toán không thực hiện việc tự kiểm tra thường xuyên các nội dung chi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để kịp thời phát hiện sai phạm và chấn chỉnh ngay tại đơn vị; chưa hướng dẫn cụ thể việc lập chứng từ gốc chi cho các bộ phận, cá nhân có liên quan cũng là nguyên nhân dẫn đến sai phạm.

Biện pháp khắc phục:

- Chủ tài khoản, kế toán cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, ngân sách có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định cũng như trình tự, thủ tục pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách; lập chứng từ thanh toán đúng với thực tế, chi kịp thời, đầy đủ cho người nhận; việc xây dựng và thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất phải có hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện. 

- Kế toán ngân sách xã cần phải phát huy hơn nữa vai trò tham mưu chủ tài khoản trong việc quản lý, điều hành thu chi ngân sách, tập trung nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Nghiêm cấm việc hợp pháp hóa hóa đơn, chứng từ kế toán để lấy tiền mặt chi cho các nội dung khác, ký giả chữ ký người nhận tiền; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo nội dung, đối tượng và nguồn kinh phí được phê duyệt

- UBND xã, Ban Quản lý dự án xã, các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện thi công đúng tiến độ các công trình; xác nhận, nghiệm thu đúng khối lượng và hoàn công đúng thực tế, đảm bảo khối lượng, chất lượng công trình.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cấp cho cấp xã; kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh ngay từ cơ sở, giúp cho UBND các xã quản lý và sử dụng ngân sách - tài chính đúng quy định pháp luật. /.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...