Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đây là nội dung tại Nghị quyết 76/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết phát sinh hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày văn bản đó được phê duyệt hoặc ký ban hành. Nội dung nghị quyết có nêu vấn đề về nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV | Chính  trị | Vietnam+ (VietnamPlus)

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục bất cập, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

- Nghiên cứu, rà soát các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để tháo gỡ vướng mắc, nhất là về trách nhiệm tiếp công dân; quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Từ năm 2023, giao Chính phủ tổng hợp, xây dựng báo cáo chung về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Tiếp công dânLuật Khiếu nạiLuật Tố cáo để báo cáo Quốc hội.

Nội dung về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng được tích hợp trong báo cáo công tác hằng năm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Quốc hội.

Ngoài ra, Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan theo thẩm quyền thực hiện thống nhất thời gian tổng hợp số liệu để báo cáo Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính hằng năm; thời gian tổng hợp số liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tố tụng được thực hiện thống nhất với báo cáo công tác hằng năm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...