Phát động xây dựng Tộc văn hoá Tộc Đặng làng Phú Lâm, thôn 5-Tiên Sơn

Góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng tộc văn hóa, sáng ngày 20/11, Tộc Đặng Làng Phú Lâm, thôn 3, xã Tiên Sơn tổ chức Lễ phát động xây dựng tộc họ văn hoá; đây là tộc thứ 10 của xã Tiên Sơn ra mắt xây dựng tộc văn hóa.

Vai trò của tộc họ là nhân tố quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, hiệu quả của công tác xây dựng tộc văn hóa là rất lớn góp phần về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Vì thế việc xây dựng Tộc văn hóa nhằm nâng cao vai trò gia tộc trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tại buổi lễ phát động xây dựng tộc văn hóa, UBND xã Tiên Sơn đã trao Quyết định công nhận Tộc ước, nội dung tộc ước được phổ biến rộng rãi cho con cháu trong toàn tộc. Tất cả con cháu trong tộc đều có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng tộc văn hóa đề ra, giáo dục con cháu sống làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia tốt các phong trào của địa phương.