Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công văn 854-CV/HU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp cơ sở trên địa bàn huyện năm 2022. Ngày 18/11/2022, tại Phòng họp UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị kiểm kiểm cuối năm. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Xinh – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chuyên viên phụ trách HĐND huyện. 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm cuối năm và nêu mục đích, yêu cầu kiểm điểm, nhất là tổ chức kiểm điểm phải trên tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực và hiệu quả thiết thực, đúng quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã luôn bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, quy định của UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Huyện ủy; đồng thời tuân thủ chặt chẽ Quy chế làm việc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Quy chế hoạt động của HĐND trong việc thực hiện công tác. Chủ động xây chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể trình HĐND huyện xem xét quyết định để tổ chức thực hiện. Kịp thời phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMT, các cơ quan chức năng liên quan thẩm định, trình HĐND huyện ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm trên địa bàn và xem xét quyết định các vấn đề liên quan do UBND huyện trình theo thẩm quyền. 

Thường trực HĐND huyện duy trì nghiêm túc phiên họp thường kỳ (mỗi tháng 01 lần); đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và các cơ quan đến nội dung phiên họp được mời tham dự theo đúng Luật định. Tại các phiên họp, Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, thống nhất nhiệm vụ tháng đến và kịp thời đưa ra bàn bạc dân chủ, kịp thời cho ý kiến đối với các nội dung liên quan theo thẩm quyền. Sau cuộc họp ban hành Thông báo kết luận và thường xuyên theo dõi, giám sát thực hiện kết luận của các cơ quan liên quan. 

Trong năm 2022, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công 11 kỳ họp, ban hành 37Nghị quyết, 11 kết luận. (kể cả kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm). Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 04 cuộc giám sát và 15 cuộc khảo sát. Nội dung giám sát liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP; các công tác chỉnh lý biến động đất sau khi Nhân dân hiến đất; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; công tác quản lý, bảo tổn phát huy giá trị các di tích, danh thắng, thiết chế trên địa ban huyện. Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 06 cuộc giám sát; Ban Pháp chế tổ chức được 09 cuộc giám sát trên các lĩnh vực liên quan; Tổ đại biểu HĐND huyện tiến hành 3 cuộc giám sát. Chất lượng giám sát ngày càng được nâng lên. Tập trung những vấn đề còn khó khăn, tồn tại để giám sát. Qua giám sát đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đảm bảo chất lượng, đúng thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần tích cực khắc phục các hạn chế, sai phạm, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. 

Có thể khẳng định trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện phát huy chức năng, nhiệm vụ hoạt động theo Luật định, tập trung nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan trình HĐND huyện quyết định đạt yêu cầu; quyết định kịp thời các chủ trương liên quan theo luật định do UBND huyện trình góp phần đẩy nhanh tiến độ công việc. HĐND huyện có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định. Nội dung giám sát bám sát chủ trương, định hướng phát triển của địa phương, kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết luận giám sát chặt chẽ, sâu sắc, qua đó giúp các cơ quan chuyên môn và UBND huyện khắc phục nhanh chóng hiệu quả. Nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng quy trình, đạt chất lượng, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các cá nhân Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ đề xuất các nội dung liên quan đạt kết quả tốt và chỉ đạo sâu sát của tập thể Thường trực HĐND huyện. Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam theo luật định. Trong quá trình tổ chức các kỳ họp Chủ toạ điều hành linh hoạt, đảm bảo dân chủ, khách quan, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Việc rút ngắn thời gian trình bày các văn bản tại kỳ họp, thay vào đó là giành nhiều thời gian cho công tác thảo luận, trao đổi, giải trình được Thường trực HĐND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao... 

Tuy nhiên với tinh thần khách quan, tập thể Thường trực HĐND huyện nhận thấy còn một số hạn chế cần tập trung thực hiện tốt hơn trong năm 2023: Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp HĐND huyện có lúc chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian quy định. Công tác giám sát chuyên đề đột xuất chưa thực hiện được nhiều. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND huyện có một số nội dung chưa sâu, chưa mang tính phản biện cao. Tổ đại biểu HĐND sinh hoạt chưa thường xuyên; một số Tổ đại biểu chưa tổ chức giám sát theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực các đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu xếp loại đối với các cá nhân Thường trực HĐND huyện, Phó các Ban HĐND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đối với tập thể Thường trực HĐND huyện.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...