Quyết vượt khó trồng người, mãi vững tiến vươn xa

* Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định sứ mệnh của giáo dục như sau: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. Để thực hiện sứ mệnh vẻ vang đó, giáo dục cần được “đổi mới căn bản và toàn diện”, như yêu cầu của Đại hội XI của ĐảngHội nghị Trung ương 6, khóa XI khẳng định:“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách”, đòi hỏi phải: đổi mới tư duy, đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo; nội dung, phương pháp dậy và học; cơ chế quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện đảm bảo.., trong toàn hệ thống, tiếp tục cần được cụ thể hóa trong từng giai đoạn. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, yêu cầu phải “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”… 

Nhận thức từ sớm

Xứ Tiên với truyền thống khoa bảng, đất học. Thấm nhuần tư tưởng “ Chi bằng học” của Cụ Phan Châu Trinh, “Học để làm người” của Cụ Huỳnh Thúc Kháng và tư tưởng của các bậc tiền nhân. Công tác giáo dục và “sự học” ở Xứ Tiên đã được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc một cách cụ thể ngay từ rất sớm với quyết tâm đưa việc học và sự nghiệp giáo dục của huyện nhà tiệm cận với các huyện đồng bằng nên trong văn kiện đại hội Đảng bộ nhiều khóa và trong nhiều văn bản khác đã đặt vấn đề sâu sắc, tạo điều kiện và luồn sinh khí đổi mới để triển khai thực hiện đạt kết quả.

Chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc cụ thể

Sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhất là Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và các Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy. Huyện đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và tuyên truyền trong Nhân dân, nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác giáo dục huyện nhà. UBND huyện ban hành Kế hoạch về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các Đề án, kế hoạch chỉ đạo trên lĩnh vực giáo dục; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện một cách hiệu quả. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo cụ thể, sâu sát, xác định nhiệm vụ phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ then chốt của then chót, với phương châm phát phát triển con người toàn diện. Ngoài ra, định kỳ hằng năm cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết tổng kết để lãnh đạo, chỉ đạo một cách có hệ thống và hiệu quả.

Trường THCS Lý Tự Trọng - Trường THCS trọng điểm chất lượng của huyện

Kết quả khả quan

Qua triển khai, kết quả cho nhiều trái ngọt: đội ngũ CBQL, GV các cấp học theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị. Đối với cấp MN-MG có 100% CBGVNV đạt chuẩn, 78% trên chuẩn; cấp TH có 69.9% đạt chuẩn (theo Luật GD 2019); cấp THCS có 100% đạt chuẩn, 66% trên chuẩn. Có 19 CBGV được bồi dưỡng LLCT, CBGVNV là đảng viên đạt 28,1%. Cấp THCS có 234/299 GV đạt chuẩn, tỉ lệ 70%, trong đó: 1 GV có trình độ thạc sỹ, tỷ lệ 0.3%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trên đại bàn huyện. 

Hiện nay, 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng E-learning; sử dụng Bảng tương tác thông minh; đánh giá kết quả học tập trên phần mềm VnEdu. 100% trường THCS sử dụng phần mềm đánh giá kết quả học lực. Cán bộ quản lý, nhân viên (CBQL, NV) thường xuyên sử dụng CNTT trong quản lý và xử lý công việc, sử dụng hiệu quả các phần mềm: quản lý SMAS, EMIS, phổ cập, Vn.edu... Ngoài ra, các đơn vị trường còn ứng dụng CNTT trong việc tổ chức triển khai các văn bản, hội nghị, chuyên đề, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Câu lạc bộ, Hội thi dành cho học sinh… Vì vậy, các hoạt động của các trường luôn thuận lợi và đảm bảo tiến độ, hiệu quả.