Tiên Phước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng khơi dậy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người chỉ rõ: “Thi đua không phải là tranh đua… không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ”.  Từ lời dạy của Bác Hồ, công tác thi đua thể hiện rõ sức thu hút, sự huy động đối với mọi nguồn lực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời là mục tiêu, nhiệm vụ cho công tác đổi mới phát triển các  phong trào thi đua yêu nước. 

Trong tình hình mới, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tiên Phước đang được đổi mới, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác thi đua là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, góp phần xây dựng nông thôn mới.