Sự ra đời và ý nghĩa lịch sử của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc để cùng nhau chống lại kẻ thù vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ tĩnh đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau từ Hội Phản đế Đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Để phát huy truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" và đã được thể chế hóa trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, được quy định tại Chương I, Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015: “Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã  Yên Sở năn 2011

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, khơi dậy phong trào thi đua ái quốc, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân lao động, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

Hằng năm đến ngày 18/11 Mặt trận các cấp đã đề ra chương trình, nội dung và các hình thức hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đồng thời tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhiều địa phương, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã mang lại nhiều hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, góp phần lan toả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đi vào đời sống người dân, đem lại nhiều lợi ích thiết thực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư qua đó đã góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc giúp cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Trải qua 92 năm ra đời và phát triển (18/11/1930-18/11/2022), Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II năm 1961. Người muốn gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, vai trò quan trọng của đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang bản sắc riêng nhưng đều nằm trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, toàn thể nhân dân Việt Nam, các dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng xã hội chủ nghĩa, làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no, tiếp nối những thành quả mà Đảng, Bác Hồ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã gầy công xây dựng vì một nước Việt Nam phồn thịnh và tươi đẹp./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...