Quản lý, sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chương trình hành động số 19 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Ngoài tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, Chương trình hành động của Tỉnh ủy nêu rõ quan điểm: “Việc quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tiếp cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai”.

Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai theo thẩm quyền quy định, để cùng với hệ thống pháp luật cấp trên tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, ổn định và thống nhất trong hoạt động quản lý điều hành nhà nước, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh tập trung củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy liên quan gắn với hiện đại hóa công tác quản lý, dịch vụ công về đất đai...

Với quan điểm trên, Tỉnh ủy chủ trương khai thác, quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai tiết kiệm, bền vững nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao nhất; nâng cao năng lực, hiệu quả và phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý nhà nước, của toàn dân trong việc quản lý và sử dụng đất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tạo lập thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả... Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành sửa đổi cơ chế, chính sách có liên quan theo thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh sau khi Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền phù hợp và gắn với cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong việc quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Các cấp, ngành trong tỉnh phấn đấu giải quyết cơ bản những vướng mắc có liên quan đến nguồn gốc đất, công tác quản lý và sử dụng đất.

Thực hiện đạt các mục tiêu trên cùng với quyết tâm đến năm 2030 khắc phục tình trạng thoái hóa, ô nhiễm, suy giảm chất lượng đất, hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, giảm thiểu các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh...,

Chương trình hành động của Tỉnh ủy đề ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, song hành với đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tỉnh tập trung hoàn thiện: các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cơ chế xác định giá đất và cơ chế, chính sách tài chính về đất đai; hoàn thiện các quy định có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...