Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới

Tiên Phước là huyện trung du miền núi được tỉnh thống nhất chủ trương cho phép phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Đến nay, huyện đã thực hiện hoàn thành 3/9 tiêu chí (Tiêu chí quy hoạch, Tiêu chí điện, Tiêu chí an ninh trật tự hành chính công) theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Đối với 6 Tiêu chí còn lại mức độ đạt chuẩn trung bình trên 70% (Tiêu chí Giao thông, Tiêu chí Thủy lợi, Tiêu chí y tế văn hóa giáo dục, Tiêu chí Kinh tế, Tiêu chí Môi trường, Tiêu chí chất lượng môi trường sống). Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Tiên Phước cơ bản đạt 9/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện NTM, giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với tiêu chí xã Nông thôn mới: Tổng số tiêu chí đạt là 220 tiêu chí (giảm 23 tiêu chí so với cuối năm 2021), bình quân 15,7 tiêu chí/xã. Riêng 03 xã về đích năm 2022: Tiên Lập đạt 14/19 tiêu chí, xã Tiên Ngọc đạt 10/19 tiêu chí và Tiên Lãnh đạt 11/19 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn huyện có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM (Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Lập) nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 14/14 xã, tổng số tiêu chí NTM trên địa bàn huyện lên 266 tiêu chí, bình quân 19 tiêu chí/xã, đạt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

Đã có 12 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; dự kiến đến cuối năm 2022 có thêm 08 thôn được công nhận, nâng tổng số đạt chuẩn lên 20/77 thôn, tỷ lệ 26%.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...