Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026

Ngày 14/10/2022, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường ký ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND về việc Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026.

*Đối tượng áp dụng

a) Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố. 

b) Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

c) Đối với các địa phương do đặc thù văn hóa tộc người, không xây dựng Nhà Văn hóa (nhà xây, bê tông), chỉ sử dụng Nhà làng truyền thống vẫn được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.

* Nội dung hỗ trợ

1. Sửa chữa cơ sở vật chất Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố gồm: Tu sửa các hạng mục hư hỏng, sân khấu trong hội trường, sửa chữa khu thể thao, nhà vệ sinh, tường rào, cổng ngõ, trồng cây xanh bóng mát. 

2. Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị gồm: Thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị luyện tập thể dục thể thao, bàn, ghế hội trường, tủ tài liệu, khẩu hiệu trang trí trong hội trường, lắp đặt wifi. 

3. Hoạt động thường xuyên thôn, tổ dân phố gồm: Hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân; tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin và hoạt động dịch vụ; hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em. 

* Mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố: 30.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố. 

2. Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố: 10.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố. 

3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố: 10.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố. 

* Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hóa - Khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố thuộc các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. 

2. Ngân sách tỉnh đảm bảo 90% đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hóa - Khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố thuộc các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức; ngân sách huyện (bao gồm ngân sách xã, thị trấn) đảm bảo 10% kinh phí. 

3. Ngân sách tỉnh đảm bảo 70% đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tại Nhà văn hóa - Khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại; ngân sách huyện (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) đảm bảo 30% kinh phí. 

4. Chỉ hỗ trợ kinh phí một lần đối với việc sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố tại: các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các xã không thuộc xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 3 2016 trở về trước; các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số không được hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm tại 1.240 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

* Kinh phí thực hiện 

1. Tổng kinh phí thực hiện: Khoảng 74 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh: 67,7 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã: 6,3 tỷ đồng (có phụ lục kèm theo).

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến hết năm 2026

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/10/2022.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...