Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính đối với UBND xã Tiên Sơn

Chiều ngày 12/10, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện Tiên Phước do ông Nguyễn Khánh – Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn, tham dự có ông Nguyễn Minh Xinh – Phó chủ tịch HĐND huyện và các thành viên khác liên quan đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã Tiên Sơn.

Quang cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua công tác CCHC trên địa bàn xã đã được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của Chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể nên kết quả đạt được khá tốt. Hầu hết các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về CCHC được quan tâm triển khai đầy đủ. Từ đó, tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện công tác CCHC của cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Công tác CCHC được theo dõi, đánh giá một cách thường xuyên, cụ thể, chú trọng hiệu quả thực chất. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đã có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành tham mưu về công tác CCHC. Bộ phận một cửa tiếp tục đi vào hoạt động hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trên nền tảng, phương tiện hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Kết quả nổi bật trong công tác CCHC từ năm 2020 đến nay đã triển khai có hiệu quả trong giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức đạt tỷ lệ cao, không có phản ánh kiến nghị của người dân về quy trình giải quyết TTHC. Tuy nhiên qua giám sát cho thấy vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đến người dân, tổ chức chưa đồng bộ, chưa thường xuyên; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến còn quá ít (chưa đạt 30%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo mức độ 3,4 còn thấp…

Kết luận giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Tiên Sơn tiếp tục tham mưu Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về cải cách hành chính đến với nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa việc hướng dẫn Nhân dân thực hiện hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến để thực hiện đạt tiêu chí tiêu chí 8 về thông tin truyền thông. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện tốt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin vào hoạt động quản lý hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4229/UBND-VP ngày 31/12/2021 của UBND huyện Tiên Phước về việc tăng cường khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn huyện…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...