Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn ở các phường, thị trấn đạt tỷ lệ 75%, ở xã đạt tỷ lệ 30%

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Kế hoạch được triển khai với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phân loại CTRSH tại nguồn, hình thành thói quen phân loại CTRSH tại nguồn ở từng cá nhân, tổ chức; tạo ý thức tự giác chấp hành phân loại CTRSH tại nguồn ngay khi có phát sinh. Đồng thời nhằm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp CTRSH trên địa bàn tỉnh. Định hướng khung hành động đồng bộ công tác thực hiện phân loại CTRSH ở các địa phương trên địa bàn tỉnh theo phương thức chung.

Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 100% hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức về phân loại CTRSH tại nguồn. Tỷ lệ CTRSH được phân loại tại nguồn ở các phường, thị trấn đạt tỷ lệ 75%, ở xã đạt tỷ lệ 30%.

Nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt là tận dụng tối đa giá trị của sản phẩm thải bỏ, chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thông qua việc áp dụng các giải pháp theo thứ tự ưu tiên như sau: 

Tái sử dụng sản phẩm thải bỏ; sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hoặc nâng cấp sản phẩm bị lỗi, sản phẩm cũ để kéo dài thời gian sử dụng; tận dụng thành phần, linh kiện của sản phẩm thải bỏ; tái chế chất thải rắn để thu hồi nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật; xử lý chất thải rắn kết hợp thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật; chôn lấp chất thải rắn theo quy định.

Kế hoạch đưa ra quy định về phân loại, thu gom CTRSH như sau: 

Bao bì lưu chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Chủ nguồn thải tự trang bị bao bì, thiết bị lưu chứa để tái chế, tái sử dụng hoặc chuyển giao cho cơ sở thu mua phế liệu. 

Bao bì lưu chứa chất thải thực phẩm: Sử dụng bao bì có màu xanh để lưu chứa chất thải thực phẩm. Khuyến khích sử dụng bao bì thân thiện môi trường để chứa chất thải thực phẩm. Trường hợp không sử dụng 02 loại bao bì lưu chứa chất thải thực phẩm nêu trên, chủ nguồn thải phải gắn nhãn chất thải bên ngoài bao bì để nhận biết bao bì chứa chất thải thực phẩm khi chuyển giao chất thải thực phẩm cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH. 

Trên các đường phố chính, các khu thương mại, quảng trường, công viên, khu vui chơi giải trí, điểm tập trung dân cư, đầu mối giao thông và các khu vực công cộng khác có bố trí các thùng rác sinh hoạt có phân loại màu (màu trắng chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; màu xanh chứa chất thải thực phẩm; màu còn lại chứa CTRSH khác) và dán nhãn để người dân nhận biết, phân loại.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...