Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 gồm 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu, được chia làm 2 khu vực thực hiện. Trong đó, khu vực 1 gồm các xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), xã an toàn khu thuộc các huyện nghèo (gồm xã Trà Giáp, Trà Giác, Trà Tân và Trà Đốc, huyện Bắc Trà My và xã Tư, huyện Đông Giang; khu vực 2 gồm các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.
 

Theo Bộ tiêu chí, xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải đạt đủ các nội dung gồm: đạt chuẩn nông thôn mới (hoặc duy trì, nâng chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước) theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025; có ít nhất 2 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2022 - 2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định, không có khả năng thanh toán và phải đạt các thêm các tiêu chí theo quy định trong Bộ tiêu chí.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao là căn cứ để rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hằng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025.

Xem Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2022 - 2025 tại đây.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...