Kế hoạch tổ chức phong trào thi Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND  ngày 25/8/2022 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025 được phát động với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua trong giai đoạn mới với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo đúng tiến độ. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Phong trào thi đua bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua.

Đính kèm Quyết định

Kế hoạch


 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...