Kế hoạch tổ chức phong trào thi Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND  ngày 25/8/2022 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.